Föreläsningar i Matematik

Få ämnen väcker så starka känslor som matematik. Många elever, som inte uppvisar svårigheter i andra ämnen får svårigheter i matematik. För att förebygga matematiksvårigheter är det väsentligt att vi får fram en ny syn på matematiken i förskolan och skolan, så att man inte bara ser den som arbete med tal och siffror, utan mera som ett förhållningssätt, ett sätt att relatera till verkligheten. Det handlar om att utveckla det matematiska tänkandet hos barn och elever, att se matematiken omkring sig.

Det handlar om att gå

från till
Att se matematik som tal och siffror Att se matematik som ett sätt att beskriva och hantera verkligheten
“Göra efter” Problemlösning, logiskt tänkande, kreativitet och tilltro till den egna förmågan
“Enfald” Mångfald

Matematik för att förebygga matematiksvårigheter
De stora utmaningarna i matematikundervisningen är abstraktionsprocessen, med krav på förståelse av symboler, begrepp och förmåga att gå från konkret till abstrakt, förmågan att skapa inre föreställningar – ”att ha det i huvudet” och att kunna skapa matematiska principer som mentala modeller.
Teori kopplas till praktiska exempel, som visar på hur man med enkla medel kan förändra sättet att arbeta med matematik i grundskolan för ökad förståelse och för att förebygga och åtgärda matematiksvårigheter.

Helhetsperspektiv
I samtliga föreläsningar finns en gemensam kärna för att skapa en helhetssyn på barnets matematiska utveckling. Teori kopplas till praktiska exempel anpassade till berörd verksamhet.

Matematik i förskolan
Mycket forskning visar att stora delar av de fel som begås och de svårigheter eleverna har i matematik inte är matematiska, utan snarare beror på brister i språk, läsförmåga, förmåga att se mönster o s v. Detta indikerar att det är i förskolan som arbetet med att utveckla förmågan att tillägna sig matematiken måste grundläggas. Såväl forskning som erfarenhet visar att barns första möte med matematik är betydelsefull för synen på både matematik och matematikundervisning i den fortsatta skolgången.
Som pedagog måste man kunna uppfatta och ta tillvara de naturliga situationer som uppstår, men också skapa situationer som utmanar och utvecklar barnens matematiska tänkande.

Matematik i förskoleklassen
Forskning visar att barn som alltför tidigt undervisas i matematik under skolliknande former inte blir bättre i matematik, utan till och riskerar att råka i matematiksvårigheter i framtiden. I förskoleklassen ges barnen möjlighet att leka sig in i skolans värld. Inte minst gäller detta matematiken, genom att man fångar inlärningssituationer i leken och i rutiner och utmanar deras matematiska tänkande, samtidigt som man tar vara på barnens spontana nyfikenhet på tal och räkning.

Matematiken i fritidspedagogiken
I fritidshemmets verksamhet finns oändliga möjligheter att konkretisera och synliggöra matematiken omkring oss. Genom att i den dagliga verksamheten sätt ord på matematiken bidrar fritidspedagogen i hög grad till att utveckla barnen matematiska förmåga och stärka tilltron till det egna tänkandet och den egna matematiska förmågan.

Material att spara ner

Aktiviteter som tränar den matematiska förmågan (.doc)
Att vara bra på matematik (.doc)
Pussel (.doc)
Skapa en miljö som stimulerar elevernas intresse för matematik (.doc)
Talet (.doc)
Taluppfattning (.doc)
Tips på övningar F-6 (.doc)


Kontakt | Adress: ALLedu, Anna-Lena Lindekvist, Ask 1775, 268 90 Svalöv | Tel: 0413-543 194, 070-251 35 73 | E-post: anna-lena@alledu.se | www.alledu.se